top of page

Algemene voorwaarden 

1.0 Aanmelding en inschrijving

1.1 Bij inschrijving verklaart ouder/verzorger zich akkoord met de algemene voorwaarden van Kennisklas huiswerkbegeleiding.

1.2 Bij aanmelding voor bijles verklaart ouder/verzorger zich akkoord met de continuïteit van bijles en huiswerkbegeleiding: wekelijks op dezelfde dag(en) en tijdstippen. Annuleren en verplaatsen van een bijles kan enkel bij hoge uitzondering en dient 24 uur van te voren telefonisch gemeld te worden op nummer 06-12989753. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Het annuleren van huiswerkbegeleiding kan dagelijks tot 10.00 uur op nummer 06-1298973. In overleg kan de geannuleerde huiswerkbegeleiding ingehaald worden tot maand na dato, daarna vervalt deze mogelijkheid. Indien het rooster van de leerling verandert, is het mogelijk om in overleg de dagen van de huiswerkbegeleiding te wijzigen.

2.0 Betaling

2.1 De tarieven van de verschillende door Kennisklas verleende diensten worden elk jaar op 1 juli vastgesteld voor het komend studiejaar.

2.2  Het moment van inschrijving is bepalend voor de prijs van de eerste maand.

2.3 De maandbedragen staan vast, vakanties zijn hier in verrekend, met uitzondering van de zomervakantie. In de maanden april en mei zijn wij, bij voldoende belangstelling, ook op vrijdag aanwezig vanaf 13.10 uur.

2.4 De betaling voor huiswerkbegeleiding vindt plaats in maandelijkse termijnen.

2.5 De kosten van bijles worden maandelijks via automatische incasso in rekening gebracht.

2.6 Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de huiswerkbegeleiding geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.

2.7 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na afschrijving aan Kennisklas kenbaar te worden gemaakt.

3.0 Opzegging

3.1 De overeenkomst voor huiswerkbegeleiding wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

3.2 Het opzeggen van de huiswerkbegeleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Opzeggen is alleen per gehele kalendermaand mogelijk.

3.3 De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding is één kalender maand. Aan het einde van het schooljaar eindigt de inschrijving bij Kennisklas automatisch.

4. Overige bepalingen

4.1 De leerling is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Kennisklas huiswerkbegeleiding ter bevordering van een goed verloop van de huiswerkbegeleiding.

4.2 De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers en voor de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.

4.3 Kennisklas huiswerkbegeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de resultaten van de leerling.

4.4 De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat het een goede uitvoering van de huiswerkbegeleiding verhindert, kan door Kennisklas huiswerkbegeleiding van deelname van de huiswerkbegeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de ouder/verzorger.

4.5 Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, evenals letsel aan personen aanvaardt Kennisklas geen aansprakelijkheid.

Laatste aanpassing: September, 2023

bottom of page